Farnosť Haniska

Dekanát: Košice - juh
Titul kostola: sv. Jána Nepomuckého, Haniska

Kňazi:

Farár: ThDr. Jozef Ondovčák, PhD.
Výpomocný duchovný: PhDr. Imrich Degro, PhD.

Filiálky:

- Sokoľany
- Bočiar

Kostolníci:

Haniska - p. Dulovičová
Sokoľany - p. Výrostko
Bočiar - p. Novotná

 

Haniska - farská obec

Farský kostol sv. Jána Nepomuckého

Pôvodne pravdepodobne ranogotický kostol z ktorého sa   zachovala len časť lode, v r. 1656 bol kostol značne  prestavaný, v r. 1751-1764 pristavali bočné kaplnky, novú  vežu a nakoniec bol klasicistický upravený. Architektúra: Jednoloďový kostol - Presbytérium polygonálne uzavreté, pristavaná sakristia na severnej  strane, veža vtiahnutá do pôdorysu lode na západnej strane. V 18.stor pristavali ku kostolu bočné kaplnky a   novú vežu, neskôr bočné kaplnky rozšírili prístavbami V a Z smerom, takže kostol pôsobí dojmom trojlodia. Na južnej strane sa do presbytéria otvára klasicistická kaplnka zo  zač. 19. storočia. Po radikálnej prestavbe v 18 stor. sa nezachovala  gotickú pôdorysná dispozícia, ale je postavený na zvyškoch  ranogotického kostola. Čítať viac


 Sokoľany - filiálka

Filiálny kostol Ružencovej Panny Márie

Pôvodne barokový kostol bol postavený na  zvyškoch gotického kostola z XIII. storočia, nepodarilo sa však zistiť, že kedy. V roku 1760 František Karlai - Jágerský biskup ho vysvätil na úctu Kráľovnej  svätého ruženca. Kaplnku vedľa kostola dala postaviť grófka Starenbergová v r. 1838, kde je pochovaná aj s manželom grófom Guido Starenbergom. Čítať viac
 

 

Bočiar - filiálka

Filiálny kostol sv. Imricha vyznávača

Kostol bol pôvodne gotický z prelomu 13-14  stor., neskôr prešiel klasicistickou úpravou pravdepodobne koncom 18. storočia. Architektúra: Jednoloďový kostol, pravouhlo uzavreté presbytérium, pristavaná sakristia na južnej strane, veža pôvodne prestavaná na západnej strane. Klasicistickou úpravou v 18. stor. bola loď kostola predĺžená smerom na západ a tým bola vežavtiahnutá do pôdorysu lode. Čítať viac

 
 

 

 

Kongregácia milosrdných sestier sv. kríža

Kaplnka sv. Jozefa

Spoločenstvo v Haniske vzniklo ako tretie pôsobisko Milosrdných sestier Svätého kríža na Slovensku. Už na začiatku roku 1878 šľachetná grófka, manželka veľkostatkára Rudolfa Zichyho (Žičiho), požiadala o tri sestry, aby viedli dievčenskú ľudovú školu a detskú opatrovňu. Po dievčenskej škole čoskoro pribudol chudobinec, nemocnica a malý penzionát.
V základnej škole v Haniske, ktorá bola cirkevná, boli dve chlapčenské triedy, tri dievčenské triedy a osobitná opatrovňa. Bolo tam 264 žiakov a 96 malých detí, ktoré boli zverené do opatery sestier. Sestry tu pôsobili do 30. augusta 1950, kedy museli Hanisku opustiť.

 


 

Činnosť v Haniske sa čiastočne obnovila v roku 1991 po navrátení budovy štátom, ktorú bolo treba úplne zrekonštruovať. Poslaním spoločenstva v súčasnosti je starostlivosť o staršie a choré spolusestry a o starších a chorých kňazov. Vyučujú na základných školách, venujú sa školskej a farskej katechéze, zúčastňujú sa farských sv. omší pre deti a mládež, pripravujú jasličkové pobožnosti a Dobrú novinu, ako aj letné tábory. Vyučujú aj rómske deti, ktoré pripravujú na 1. sväté prijímanie.
Sestry v spoločenstve denne pripravujú liturgiu, na ktorej sa zúčastňujú aj miestni farníci Apoštolátom sestier pôsobiacich v tomto spoločenstve je predovšetkým život modlitby a utrpenia.      
                                  Čítať viac